Zadzwoń do nas:
32 271 2000

Czynności notarialne - notariusz w zabrzu

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79  wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • sporządza protesty weksli i czeków

 • spisuje protokoły

 • doręcza oświadczenia

 • sporządza poświadczenia

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • sporządza akty notarialne

 

Uprawnienia Notariusza

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne - notariusz w zabrzu

Zawód notariusza to funkcja publiczna i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba ogromnego zaufania. Korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym Wszystkie czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas czynności notarialnych, każdy notariusz zobligowany jest do tego, aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów poszczególnych stron, oraz innych osób, dla których dana czynność prawna może powodować określone skutki prawne. Do zadań notariusza w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu rola notariuszy w systemie prawnym jest podobna do roli sądów. 

 

Tajemnica czynności notarialnych

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten nieprzerwanie nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.

Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja kiedy osoba pełniąca funkcje notariusza składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba, że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W takich sytuacjach od obowiązków zachowania tajemnicy zwalnia notariusza Minister Sprawiedliwości. 

Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.

Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

To samo dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów.
Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie).

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.

notariusz zabrze rejent zabrze kancelaria notarialna zabrze notariusze zabrze akty notarialne zabrze tani notariusz zabrze odpisy dokumentów zabrze poświadczenie dziedziczenia zabrze spadek zabrze umowa spółki zabrze zgromadzenie spółek zabrze